Podmínky užití

Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866 (dále jen „Provozovatel“), vydává tímto podmínky pro užívání aplikace Datový trezor na webové stránce https://pass.shean-ng.cz (dále jen „Podmínky“).

I.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užijí aplikaci Datový trezor (dále jen „Aplikace“) způsobem uvedeným v článku II. těchto Podmínek (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“).

II.

Provozovatel umožňuje Uživatelům zdarma používat Aplikaci a prostřednictvím ní sdílet svá data s jinými Uživateli.

III.

Uživatel se zavazuje posílat přes Aplikaci data, která nejsou v rozporu s dobrými mravy a právním řádem České republiky. Uživatel se zavazuje, že nebude posílat data s obtěžujícím, urážlivým, hanlivým či jinak nevhodným obsahem, vybízejícím k násilí nebo rasové nesnášenlivosti, a že nebude Aplikaci užívat k obtěžování jiných osob.

IV.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah dat a za případné následky, které vzniknou odesláním dat. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé Uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním Aplikace nebo v souvislosti s nemožností jejího užívání. Použití Aplikace je bez záruky. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné úniky dat.

V.

Uživatel odesláním dat přes Aplikaci vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami.

VI.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V Blansku dne 22. 3. 2016
Shean, s.r.o